Utbildningar inom HLR, D-HLR, Första hjälpen, Kris samt Brand- och Riskhantering

Första Hjälpen Konsulten är ett av Sveriges ledande konsult- och utbildningsföretag inom Första Hjälpen, Kris och Brand. Vi är en helhetsleverantör inom Första Hjälpen, Kris samt Brand- och Riskhantering. Våra kunder finns i flera olika branscher inom både privat och offentlig sektor, kommun, och landsting. Vi utför även konsultuppdrag inom arbetsmiljö, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och SBA (systematiskt brandskyddsarbete).

Våra HLR-kurser följer Svenska HLR-rådets rekommendationer och riktlinjer. 
Utöver att våra instruktörer idag jobbar aktivt inom ambulans och räddningstjänsten är samtliga instruktör även certifierad instruktör enligt Svenska HLR rådets branschriktlinjer samt Första Hjälpen Konsultens Safe Academy. Vi utbildar även enligt BFHS riktlinjer (Branschrådet för Hjärtstartare).

”Er naturliga partner inom Första Hjälpen, Kris och Brand. Vi jobbar för en trygg och säker arbetsmiljö”

Första Hjälpen Konsulten grundades 1992 av Urban Westermark.

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området.

Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare. Källa: Brandfarliga Arbeten

Vi bjuder de första 100 kunderna

på en behovsanalys/riskanalys och berättar mer om vad det innebär att bedriva ett aktivt SBA.

SBA aXess är ett digitalt SBA-verktyg där det systematiska brandskyddsarbetet hanteras. Systemet är anpassat för alla storlekar av verksamheter, och anpassas efter verksamhetens struktur.

Läs mer om SBA aXess här

Första hjälpen & HLR Första hjälpen & HLR

Lär dig HLR hjärt-lungräddning och att använda en hjärtstartare. Boka en hjärtstartarutbildning med en erfaren instruktör.

Läs om första hjälpenutbildningar

Krishantering & chock Krishantering & chock

Vi erbjuder utbildningar inom Krisstöd, Krisberedskap, Kristeam och Kamratstöd. Det ger dig insikt och verktyg för att kunna hantera en sådan situation.

Läs om krishanteringsutbildningar

Brand & riskhantering Grundläggande Brandutbildning

Ge ert företag en god beredskap inför en eventuell brand. Vi erbjuder även branschanpassade utbildningar som Heta arbeten, Säker buss och Hjälp på väg.

Läs om brandutbildningar